Kontakty

Kontakty

DETECTAIR s.r.o.
Trojičné námestie 5-9
821 06 Bratislava

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár

 

Mikrochem - 10kg balenie, dezinfekčný prípravok na povrchy

Slovenský výrobca

- tekutý prostriedok na povrchy bio/844/D/20/CCHLP

39,60 €

Popis produktu

Popis produktu

 

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/830 Strana 2 z 10P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov horenia. Nefajčite. P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P403 + P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi a vnútroštátnymi predpismi.. Ďalšie informácie:Balenia zmesí, ktoré sú dodávané širokej verejnosti musia byť označené hmatateľnými výstraham.

 

Zmesi:

Vodný roztok. Obsahuje nižšie uvedené nebezpečné chemické látky:

etylalkoho, obsah 75 - < 85

peroxid vodíka, obsah < 1

Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie:

Odporúčania pre bezpečné zaobchádzanie:

Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom.Zabezpečte dostatočné vetranie. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Zabráňte tvorbe plynov a pár v zápalných alebo výbušných koncentráciách a koncentráciách presahujúcich najvyššie prípustné koncentrácie pre pracovné ovzdušie. Produkt používajte iba na miestach, kde neprichádza do styku s otvoreným ohňom a inými zápalnými zdrojmi. Používajte neiskriace nástroje. Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie. Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny. Nefajčite. Všeobecná hygiena v pracovnom prostredí: Okamžite vymeňte kontaminovaný odev. Pred opakovaným použitím kontaminovaný odev vyčistiť. Pred prestávkou a po práci si umyte ruky. Nevstupovať v pracovných odevoch do priestorov, kde sa stravuje. Na pracovisku nejesť, nepiť a nefajčiť. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. 7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility: Skladujte v pôvodnej nádobe. Uchovávajte nádobu tesne uzatvorenú na suchom a chladnom mieste. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Zabráňte vystaveniu slnečnému žiareniu. Skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pary rozpúšťadiel sú ťažšie ako vzduch a hromadia sa najmä u podlahy, kde v zmesi so vzduchom môžu vytvárať výbušnú zmes.
Výrobca: Mikrochem